Hållbarhetspolicy

Vår CSR-policy omfattar alla delar av vår verksamhet och inkluderar våra anställda, kunder, leverantörer och partners. Vi strävar efter att säkerställa att varje intressent engageras och bidrar till våra hållbarhetsmål.

Värderingar och Principer

På Simplify prioriterar vi digitala möten framför fysiska, vilket minskar både vårt resande och miljöavtryck. Vi revolutionerar arbetsplatsen genom att skapa smarta kontor som maximerar energieffektivitet och optimerar resursanvändning. Våra innovativa lösningar för hybrida arbetsplatser hjälper företag att kraftigt minska sitt ekologiska fotavtryck och främja en hållbar framtid. Med vårt starka miljöengagemang och fokus på hållbarhet levererar vi lösningar som förbättrar arbetsmiljön och bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Återvinning och Återbruk

För att främja hållbarhet och minska vår miljöpåverkan, har vi implementerat en policy för hantering av förbrukad återvara och återvinning av kundernas hårdvara efter avtalad tid. Efter avtalad tid samlar vi vid godkännande av kund in förbrukade produkter. Produkter som fortfarande är i funktionsdugligt skick kommer att bedömas för återbruk. Vi säkerställer att dessa produkter nollställs, renoveras, testas och återställs till optimalt skick innan de återförsäljs. För produkter som inte kan återbrukas, säkerställer vi att de återvinns på ett miljövänligt sätt.

Engagemang för Socialt Ansvar

På Simplify är socialt ansvar en central del av vår företagskultur. Vi har flera initiativ och program för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden, främja mångfald och inkludering, jämställdhet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi anställer ung personal, stöttar dem och ger dem utbildning och yrkesvägledning för att främja deras framtida karriärer. Detta program hjälper våra anställda att utveckla sina färdigheter och säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet. Vi genomför också utbildningsprogram för att öka säkerheten på arbetsplatsen och förhindra arbetsplatsolyckor. Detta inkluderar utbildning i arbete på hög höjd, arbete med starkström och inom entreprenad.

Vi bidrar årligen till olika välgörenhetsorganisationer med donationer för att stötta dem i deras arbete. Genom dessa initiativ och program visar Simplify sitt starka engagemang för socialt ansvar och bidrar till en positiv och hållbar arbetsmiljö för alla våra medarbetare och intressenter.

Utbildning och Medvetenhet

Alla nyanställda får onboardingmaterial som innehåller information om cirkulär ekonomi, Simplifys CSR-arbete och våra hållbarhetsprinciper. Vi organiserar en årlig workshop för alla anställda för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor. Under workshopen diskuterar vi hur vi som bolag kan förbättra våra hållbarhetsinsatser och närma oss målet om en helt cirkulär ekonomi.

Ett levande arbete

Granskning och uppdatering av vår hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy genomgår kontinuerliga uppdateringar för att anpassas till nya rön och bästa praxis inom hållbarhetsområdet. Vi följer noga utvecklingen inom hållbarhet och miljöregler för att säkerställa att vår policy alltid är aktuell och effektiv. Vi reviderar vår hållbarhetspolicy kvartalsvis för att utvärdera dess effektivitet och säkerställa efterlevnad.
Under dessa revideringar identifierar vi områden för förbättring och implementerar nödvändiga ändringar. Alla anställda uppmuntras att ge feedback på hållbarhetspolicyn och föreslå förbättringar. Vi organiserar regelbundna interna möten för att diskutera framstegen och utmaningarna i vårt hållbarhetsarbete. Vi på Simplify strävar efter kontinuerlig förbättring av våra hållbarhetsprocesser. Genom feedback från kunder och partners, samt uppdateringar av hållbarhetspraxis, anpassar och förbättrar vi vår policy regelbundet.