Integritetspolicy

Simplify och dess dotterbolag använder personuppgifter i den löpande verksamheten. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför de behandlas, samt hur du själv kan påverka vår behandling.

Personuppgifter finns i våra datorer, på våra servrar samt i de externa system vi använder för kommunikation, administration, bokning och bokföring. Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Policyn träder i kraft den 25 maj 2018.

Definition av personuppgift och personuppgiftsbehandling

En personuppgift är någon typ av information som direkt eller i kombination med annan data kan kopplas till en nu levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är ip-adress, postadress, personlig e-postadress och telefonnummer.

Med personuppgiftsbehandling menas bland annat ändring, lagring, radering och spridning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Simplify Sverige AB. För ärenden kring personuppgiftshantering hänvisar vi till servicedesk@simplify.se.

Varför vi hanterar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leva upp till de åtaganden och avtal vi har gentemot våra kunder, samt för att utveckla och förbättra vår leverans i form av tjänster, service, information och kommunikation.

Vi motiverar vår behandling utifrån en rättslig grund. Det kan vara att vi behöver uppfylla ett avtal gentemot dig. Den lagliga grunden kan också vara att du givit ditt samtycke till att ta emot information, exempelvis nyhetsbrev, från oss. Vi lutar oss också mot att det kan finnas ett berättigat intresse för oss att kontakta dig.

Som registrerad i våra system är det alltid möjligt att avsäga dig fortsatt personuppgiftsbehandling, såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att fortsätta behandlingen.

Mängd personuppgifter som behandlas

Simplify strävar efter att inte samla in och behandla fler personuppgifter än nödvändigt.

Hur personuppgifter kan användas av andra

Simplify använder sig av underleverantörer av teknik i vår leverans, så kallade personuppgiftsbiträden. Med dessa personuppgiftsbiträden har vi tecknat avtal som säkerställer att personuppgifter inte sprids vidare samt att de ligger adekvat skyddade.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Lagliga grunder som vi använder och när vi använder dem

Samtycke

Simplify använder intresseavvägning som laglig grund.

Uppfyllande av avtal

Då du eller ditt företag har avtalat en tjänst eller produkt av Simplify behöver vi behandla personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Rättslig förpliktelse

Vi kan ha en laglig skyldighet att spara personuppgifter. Det kan bland annat vara kopplat till anställningar och bokföring.

Intresseavvägning

Detta gäller bland annat för cookies, som ger oss statistik om hur besökare använder vår hemsida och i vilken omfattning. Motiveringen intresseavvägning används även då vi förbättrar verksamheten, exempelvis genom att skicka ut kundenkäter. Du har rätt att när som helst begränsa vår användning av denna rättsliga grund i kontakten med dig.

Lagringstider

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Dina rättigheter

Du har enligt rådande integritetsskyddslagstiftning förstärkta rättigheter och därmed större kontroll över hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. I samband med detta eller vid ett annat tillfälle har du även rätten att begära ett utdrag, s.k. registerutdrag, på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att vända dig till oss för att be om en rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna vi har om dig inte är korrekta. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om du anser att vi saknar personuppgifter om dig som är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Ifall du skulle vilja begära en radering, ’rätten att bli glömt’, av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du även vända dig till oss. Vid en sådan önskan ber vi dig uppge anledningen till raderingen. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra din begäran. Om du inte vill begära en radering har du rätten be om att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då uppger du vilka personuppgifter som får behandlas för vilka avgränsade syften.

I de fall då vi behandlar dina personuppgifter på rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så kan du be om att vi flyttar dina personuppgifter till en annan organisation. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra begäran.

Har du invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss via de kontaktvägar som vi har angivit ovan. Vi strävar alltid efter att genomföra din begäran utan onödigt dröjsmål.

Begäran om registerutdrag skickas till: servicedesk@simplify.se. Din begäran behandlas inom 30 dagar från att den ankommit och detta görs utan kostnad. Om din begäran anses särskilt komplicerad kan tiden förlängas med ytterligare 60 dagar. I extrema fall kan vi komma att ta ut en avgift för att tillmötesgå din begäran, eller vägra att behandla den.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Simplify saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vi ansvar heller inte för de personuppgifter som dessa webbplatser samlar in och behandlar om dig.

Integrerade komponenter från sociala medier

På vår hemsida har vi integrerat komponenter från LinkedIn och Facebook.

LinkedIn

Vi har integrerat komponenter från LinkedIn på vår hemsida. LinkedIn är ett webbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare med befintliga affärskontakter att ansluta och skapa nya affärskontakter.

Bolaget bakom det sociala nätverket LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsfrågor utanför USA är LinkedIn Ireland ansvariga, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2.

Vid varje besök på de enskilda sidorna på vår hemsida, där en LinkedIn-komponent finns integrerad, laddar din webbläsare automatiskt LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn-plugin kan nås på https://developer.linkedin.com/plugins. Under det här tekniska förfarandet får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn registrerar LinkedIn-komponenten varje begäran som utförts av dig. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och är associerad med den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på LinkedIn-knappen som är integrerad på vår hemsida, tilldelas LinkedIn denna information till personuppgifterna för den personliga LinkedIn-användaren och lagrar personuppgifterna.

LinkedIn tar emot information som du har besökt vår webbplats via LinkedIn-komponenten, förutsatt att den registrerade är inloggad hos LinkedIn vid tidpunkten för begäran till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på LinkedIn-knappen eller inte. Om sådan överföring av information till LinkedIn inte är önskvärt för dig, kan du förhindra detta genom att logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

LinkedIn tillhandahåller https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls möjligheten att avregistrera från e-postmeddelanden, sms och riktade annonser samt förmågan att hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även affiliates som Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame. Inställningen av sådana cookies kan nekas under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Den tillämpliga integritetspolicyen för LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Facebook

Vi har integrerade Facebook-komponenter på vår hemsida.

Bolaget bakom det sociala nätverket Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada, är Facebook Ireland Ltd. ansvarig, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Vid varje förfrågan till en av de enskilda sidorna på vår hemsida, där en Facebook-komponent (Facebook-plugin-program) finns integrerad uppmanas den registrerades webbläsare att automatiskt hämta visningen av motsvarande Facebook-komponent. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet blir Facebook medvetna om vilken specifik undersida på vår webbplats du besökte.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, registrerar Facebook varje begäran som genomförs av dig. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan ett besök på vår webbplats.

Facebook har tagit fram en dataskyddsguide som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/. Den ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

Tid personuppgifter sparas

Så länge Simplify har en laglig grund och relationen anses levande sparar vi personuppgifter. När personuppgifter anses överflödiga så kommer de raderas.

Skydd av personuppgifter

Simplify tillämpar system och rutiner för att hindra att dina personuppgifter sprids eller hanteras på ett otillbörligt sätt av någon inom Simplify eller någon utomstående. Ifall säkerhetsincidenter ändå inträffar och att dessa får anses påverka dig på ett betydande sätt, exempelvis för identitetsstöld eller bedrägeri, så kommer vi att höra av oss till dig.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätten att framföra klagomål om Simplify´s behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är denna tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer du alltid hitta på vår hemsida. Om en väsentlig ändring av integritetspolicyn skulle ske kommer vi alltid informera dig ifall förändringen skulle kräva ditt samtycke.